Sedatie Palliatieve Zorg  thumbnail

Sedatie Palliatieve Zorg

Published Apr 25, 24
6 min read

Bij het terminale delier is het vaak alleen nog maar mogelijk de patiënt diep in slaap te brengen om de onrust weg te nemen. Naasten moeten weten wat er aan de hand is en wat zij kunnen doen. Goede informatie is essentieel. palliatieve zorg dementie. De patiënt is niet gek aan het worden

Interventies, al dan niet met medicijnen, zullen niet altijd direct effect hebben. Een opleving kan betekenen dat het beter gaat met de patiënt, maar ook dat er sprake is van een goede fase in het spontane beloop van het delier - palliatieve zorg dementie. Als alle betrokkenen begrijpen wat een delier is en voldoende ondersteuning krijgen, zullen zij de situatie beter aan kunnen en minder geneigd zijn om druk uit te oefenen om tot directe, soms onvoldoende doordachte acties over te gaan

De huisarts kan dan niet meer met de patiënt zelf overleggen over het beleid. Algemene maatregelen dragen ertoe bij om de situatie niet verder te laten escaleren en rust bij de patiënt en rondom het bed te creëren - palliatieve zorg dementie. Naasten moeten weten wie wanneer te bereiken is als zij vragen hebben

Zo is het niet nodig, en zelfs onwenselijk, om de patiënt te corrigeren als hij geen adequate antwoorden geeft (palliatieve zorg dementie). Het helpt om steeds de naam te noemen van degene die binnenkomt, en af en toe te zeggen welke dag het is en hoe laat het is. De aanwezigheid van (een klein aantal) vertrouwde personen, een klok, continue verlichting en foto’s kunnen helpen om de oriëntatie te verbeteren en daardoor de verwardheid te verminderen

Cijfers Palliatieve ZorgEen delier is in principe omkeerbaar (palliatieve zorg dementie). Uit onderzoek blijkt dat het delier bij ongeveer de helft van de ernstig zieke patiënten in de palliatieve fase vermindert door de onderliggende oorzaak te behandelen21 Dat geldt bijvoorbeeld voor het delier dat ontstaan is door infecties, medicijnen of door hypercalciëmie. Bij patiënten voor wie de pijn goed draaglijk is met een bepaalde dosis opioïden, is de kans aanwezig dat deze dosis te hoog is als de toestand van de patiënt verslechtert

Ook wanneer er (nog) geen delier bestaat, is het aan te raden de opioïden waar mogelijk te verlagen of zelfs te stoppen. Dit laatste is niet altijd mogelijk, zodat te denken valt aan het omzetten naar een ander opioïd of een andere toedieningswijze. Men rekent de dosering van de morfine om naar de equivalente dosering van het andere opioïd en geeft daarvan 20-30% minder22 (palliatieve zorg dementie) Wanneer een delier ontstaat bij een patiënt die corticosteroïden gebruikt vanwege een verhoogde hersendruk door hersenmetastasen, is het moeilijk uit te maken of het delier ontstaan is door voorschrijden van de ziekte of een gevolg is van de medicatie

Vaak draagt de aanpak van verschillende (kleinere) oorzaken bij aan een verbetering van het delier - palliatieve zorg dementie. Hiertoe hoort ook de behandeling van een volle blaas of rectum als oorzaak van onrust. Haloperidol is het middel van eerste keus bij de medicamenteuze behandeling van het delier23 Het is een krachtig antipsychoticum met een geringe sederende en anticholinerge werking

Haloperidol kan als tablet, druppelvloeistof of injectievloeistof gegeven worden - palliatieve zorg dementie. De startdosis is 0,5 mg per os of subcutaan. In het algemeen is een dosering van 0,5-2 mg oraal voor de nacht voldoende, zeker bij oude en fragiele patiënten. Bij ernstige klachten wordt haloperidol in een dosering van 0,5-2 mg bij voorkeur subcutaan gegeven

Opleiding Palliatieve Zorg Zorgkundige

Wanneer hiermee de onrust onvoldoende afneemt, wordt een benzodiazepine toegevoegd vanwege de sederende werking. Haloperidol kan extrapiramidale bijwerkingen geven, terwijl in een enkel geval een paradoxale reactie kan optreden. Bij patiënten met de ziekte van Parkinson is haloperidol gecontraïndiceerd. In dit geval wordt clozapine gegeven. palliatieve zorg dementie. Benzodiazepinen zijn geen middel van eerste keus omdat zij door hun sederend effect de desoriëntatie kunnen verergeren, waardoor het delier toeneemt

Men voegt haloperidol dan later toe. Ook chloorpromazine en levomepromazine zijn werkzaam bij delier, maar geven meer bijwerkingen als hypotensie en sedatie. Het sederend effect kan overigens soms gewenst zijn. Bij een stil delier is een positief effect beschreven van methylfenidaat24 Ook van een aantal nieuwere neuroleptica als risperidon en olanzapine is de werkzaamheid bij delier aangetoond2526 - palliatieve zorg dementie Het is aan te bevelen altijd te proberen de medicijnen te verlagen als de patiënt weer rustiger is

In tabel 3 staat een overzicht van de medicijnen die in de palliatieve zorg het meest worden gebruikt en hun dosering - palliatieve zorg dementie. Tabel3 Medicijnen voor de behandeling van het delier :0,5-2 mg per os, subcutaan. Bij ernstige klachten: 0,5-2 mg subcutaan, bij uitzondering intramusculair. Eventueel elk half uur herhalen. Onderhoudsdosering: 1-5 mg/24 uur tot maximaal 10 mg parenteraal en 20 mg oraalEenmaal daags 6,25 mg per os, eventueel verhogen tot tweemaal daags 12,5 mg

Eventueel elk uur herhalen. Maximaal 60 mg/24 u. 1-4 mg sublinguaal, intramusculair of intraveneus elke 4 uur. * Haloperidol werkt parenteraal twee keer zo sterk als oraal - palliatieve zorg dementie. In de palliatieve fase is het in de meeste gevallen mogelijk met de medicijnen uit tabel 3 uit te komen. Bij het terminale delier is het vaak heel moeilijk om nog een verbetering van het beeld te krijgen

Dag Van De Palliatieve Zorg 2023In het laatste artikel in deze serie dat sedatie als onderwerp heeft, wordt op de indicaties en de behandeling uitgebreid ingegaan. palliatieve zorg dementie. Een delier komt veel voor vlak voor het overlijden van ernstig zieke mensen. Het is dus onderdeel van een natuurlijk stervensproces: zo gaat iemand dood die erg ziek is

Met de toegenomen mogelijkheden van palliatieve zorg kunnen we dan ook voor moeilijke afwegingen komen te staan. Gewenste of noodzakelijke behandelingen kunnen in deze fase van het leven bij ernstige zieke patiënten ook grote problemen veroorzaken - palliatieve zorg dementie. Een delier is ook al vóór de stervensfase een ernstig toestandsbeeld waar causale en symptomatische behandeling noodzakelijk zijn

In dit artikel Terminale of palliatieve sedatie: richtlijn en het verschil met euthanasie dossier Palliatieve, terminale of gecontroleerde sedatie is het in een kunstmatig diepe slaap brengen van een (terminale) patiënt. Het doel is het verlichten van het lijden - palliatieve zorg dementie. Het verlagen van het bewustzijn is een middel om dat te bereikenDoorgaans wordt tegelijkertijd afgezien van het kunstmatig toedienen van voeding en vocht, omdat dat geen zin meer heeft en zelfs gevaarlijk kan zijn bij gesedeerde patiënten. palliatieve zorg dementie. In Nederland zijn twee belangrijke rapporten verschenen, die een einde moeten maken aan die discussie en aan de vele onduidelijkheden rond palliatieve sedatie, door duidelijke richtlijnen te formuleren:de ’Signalering Ethiek en Gezondheid 2004’ van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid van de Gezondheidsraad

Mantelzorg In De Palliatieve FaseDeze richtlijnen liggen in de lijn van de interne richtlijnen die in ons land in de meeste ziekenhuizen en door de meeste palliatieve diensten worden gehanteerd. In wat volgt vatten we de voornaamste elementen uit de KNMG-Richtlijn samen. palliatieve zorg dementie. Uitgangspunt is dat palliatieve sedatie een vorm van normaal medisch handelen is

Latest Posts

Palliatieve Zorg Richtlijnen Voor De Praktijk

Published May 05, 24
4 min read

Zorgkundige Palliatieve Zorg

Published Apr 29, 24
7 min read